Delårsrapport kvartal 1 2018/2019 – omsättning upp med 54%

Ladda ner rapporten här

Vi stänger det första kvartalet och kan konstatera att omsättningen ligger på 40 Mkr – 54% över föregående år samt med en bra EBITDA-marginal om 22%.

1 juli till 30 september 2018 (första kvartalet)

  • Nettoomsättning: 40,4 Mkr (26,2 Mkr), tillväxt mot föregående år på 54 procent.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA): 8,7 Mkr (7,2 Mkr).
  • EBITDA-marginal: 22 procent (27 procent).
  • Resultat före skatt: 3,8 Mkr (3,9 Mkr).
  • Resultat per aktie: 0,08 kr (0,11 kr).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten: 4,3 Mkr (6,5 Mkr).
  • Investeringar i hårdvara: 0 Mkr.
  • Soliditeten per 2018-09-30: 45 % (24 %).
  • Antal registrerade aktier per 2018-09-30: 27 201 000.

Väsentliga händelser under perioden

Den 2 juli träffades avtal angående ett inkråmsförvärv bestående av en ISP-kundstock från Bearcom AB. Kundstocken innefattar ca 350 fiberuppkopplade företagskunder samt ca 15 växeltelefonikunder. Kundstockens totala årliga omsättning uppgår till ca 10 Mkr. Köpeskillingen uppgår till ca 9 Mkr. Delfinansiering har skett genom upplåning av 4 Mkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

InfraCom äger sedan tidigare 66,4% i Cellip AB. Den 22 oktober 2018 har samtliga aktier i Cellip AB förvärvats. Köpeskillingen uppgår till ca 15,6 Mkr och har erlagts genom apportemission av 842 070 aktier till en kurs om 12,35 kronor samt kontant betalning om c:a 5,2 Mkr. Ingen bankfinansiering har använts vid förvärvet.

Se video där VD och koncernchef Bo Kjellberg presenterar InfraCom Group AB (publ) första kvartal 2018/19:

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2017/18 omsatte InfraCom ca 131 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om ca 31 miljoner kronor.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz